• فردیس: قریشی شمالی بعد از خیام املاک دریا

GALLERY